»
Bankowość internetowa

Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h
Bank oferuje Posiadaczom rachunków POL-Konto, internetowy dostęp do swoich środków.
Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:
• sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
• sprawdzanie historii rachunków,
• wykonywanie przelewów zwykłych,
• wykonywanie przelewów do ZUS,
• wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
• drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
• zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe.
Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.
Wymagania techniczne - komputer PC z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL. Proponowane ustawienie rozdzielczości ekranu na 1024x768.
I) BEZPIECZEŃSTWO
Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej
• Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
• Nie wolno udostępniać nikomu tokena.
• Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
• Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
• Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać wyłącznie pracownikom Banku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania    dyspozycji Klienta lub Użytkownika.
• Nie wolno przechowywać swojego hasła i tokena razem z identyfikatorem. Hasło - podobnie jak numery PIN do kart płatniczych -    najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
• Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie należy korzystać z usług bankowości    internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
• Hasło należy regularnie zmieniać.
• Ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia),   ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych   zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania "W moje imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie".
Każdy Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
Przed zalogowaniem Użytkownik powinien upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bank.cui.pl/muszyna oraz czy certyfikat strony jest prawidłowy.
Certyfikat można sprawdzić klikając kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer będzie to:
Plik -> Właściwości -> Certyfikaty
zakładki Ogólne, Szczegóły, Ścieżka certyfikacji
Prosimy pamiętać, że Bank nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.
W korespondencji kierowanej do Banku za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.
Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do systemu bankowości internetowej.
Pierwsze logowanie
Podczas pierwszego logowania należy:
• W pole Identyfikator użytkownika wpisać identyfikator Użytkownika otrzymany w oddziale Banku.
• W pole Klucz należy wpisać 6 cyfr wyświetlanych przez token. Wskazanie tokena zmienia się co określony przedział czasu, a każde   wskazanie może być użyte tylko raz.

Po pierwszym zalogowaniu system od razu wymusi ustalenie własnego hasła. Hasło użytkownika musi liczyć od 4 do 8 znaków.
Użytkownik, który ustalił już własne hasło, podczas następnych logowań będzie wpisywał w polu Klucz swoje własne hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token.
Pomoc
Pliki do pobrania
Potwierdzanie dyspozycji
Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje wykonywane w systemie bankowości internetowej (np. przelewy, otwieranie lokat terminowych, zmiany na liście odbiorców) muszą być potwierdzane kluczem. Taki wymóg dotyczy na przykład wykonywania przelewów, otwierania lokat terminowych.
W celu potwierdzenia dyspozycji w polu Klucz należy wpisać własne hasło 6 cyfr wyświetlonych przez token.
Ustawienia przeglądarki
Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer podajemy zalecane ustawienia przeglądarki:
• Opcje internetowe -> Zawartość -> Autouzupełnienie
   odznaczone pola Formularze oraz Nazwy użytkowników i hasła w formularzach
• Opcje internetowe -> Ogólne -> Tymczasowe pliki internetowe -> Ustawienia
   na liście Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron zaznaczone Przy każdej wizycie na tej stronie
• Opcje internetowe -> Zaawansowane, część Przeglądanie
   odznaczone pole Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm
• Opcje internetowe -> Zaawansowane, część Zabezpieczenia
   zaznaczone pole Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysk
Zablokowanie dostępu
Wprowadzenie błędnego klucza podczas logowania spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. Jeżeli Użytkownik nie pamięta swojego hasła, to w celu odblokowania usługi posiadacz rachunku powinien w oddziale Banku, który prowadzi rachunek, złożyć dyspozycję odblokowania usługi.
Oddział odblokuje dostęp, a po odblokowaniu Użytkownik postępuje tak, jak w czasie pierwszego logowania, to znaczy w polu Klucz wpisuje 6 cyfr wskazanych przez token, a następnie ustala nowe hasło.
Jeżeli Użytkownik utracił token lub osoba niepowołana poznała jego hasło, należy telefonicznie zgłosić w oddziale, który prowadzi rachunek, zablokowanie usługi.
   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG

Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica Zdrój, 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 8, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583